Вадя Ротор – офіційний сайт / з 2008 / The official web-site – Vadia Rotor

Головна (Новини)

ART-ФОРУМ

Окультна космософія

ФОРУМ ОК

VADЯFILM & VADЯMUSIC

VІDЕОблог

Дизайн

image001.jpg

Вадим Шинкарук - Нова Русь - Статут

Нова Русь (Головна)

Ваша участь у проекті (Контакти)

ПРОГРАМА Нової Русі

Публікації Нової Русі

ФОРУМ Нової Русі

 

Статут партії «Нова Русь»

(перші частини)

1. Загальні положення

1а. «Нова Русь» (далі – партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України спільною ідеєю, сприяє формуванню та вираженню їхньої політичної волі та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту. Партія поширює свою діяльність на всю територію України.

1b. Партія за своїм характером та ідейно-політичною спрямованістю правоцентристська, демократична, помірковано ліберальна.

1с. Центральні керівні, виконавчі та координаційні органи партії знаходяться за адресою: Україна, м.Київ.

 

2. Мета діяльності та головні завдання партії

2а. Головна мета діяльності партії - участь у виробленні державної політики та сприяння формуванню й вираженню політичної волі громадян щодо розбудови та укріплення:

- незалежної суверенної демократичної держави на засадах гуманізму та поміркованого лібералізму;

- громадянського суспільства;

- балансу між повноваженнями гілок влади, між впливом центральної влади та місцевого самоврядування;

- соціально орієнтованої ринкової економіки;

- української наукової галузі з максимальною мобілізацією інтелектуального потенціалу народу;

- сільського господарства та охорони довкілля на базі новітніх технологій;

- духовного та інтелектуального розвитку народу України -

шляхом політичного впливу на діяльність у цих напрямках органів державної влади та місцевого самоврядування, представництва в цих органах та участі у виборах всіх рівнів.

 

2b. Виходячи зі своєї мети, партія ставить перед собою такі завдання:

- сприяння утвердженню суверенної української державності, розвитку держави та громадянського суспільства в ній;

- забезпечення всім громадянам рівних можливостей самореалізації, задоволення матеріальних і духовних потреб, гідного прожиття у матеріальному та моральному плані, недоторканості конституційних свобод громадян;

- сприяння якісному підйому української культури у всіх її сферах, зокрема релігійній, а також подальшому реформуванню освітньої системи з метою підвищення її ефективності та якості, відповідності до потреб сьогодення;

- сприяння накопиченню та мобілізації інтелектуального потенціалу народу задля розвитку вітчизняної науки та налагодження механізмів практичного впровадження винаходів;

- якісна реорганізація сільського господарства України у тісному зв’язку з турботою про довкілля та покращення екологічного стану в Україні;

- налагодження тісного співробітництва з вітчизняними та європейськими партіями, програми яких близькі до програми партії;

- створення у Верховній Раді України та радах усіх рівнів парламентської більшості, а в перспективі стати правлячою партією, взявши на себе всю відповідальність за стан справ в Україні;

- раціоналізація української владної моделі з метою підвищення ефективності української влади;

- активна участь у формуванні стратегії збалансованого розвитку України, консолідації українського суспільства та єднання на основі національної ідеї - в діалозі з іншими політичними силами;

- забезпечення ефективної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики шляхом налагодження більш тісного діалогу з владою.

 

3. Правовий стан партії, її права

3а. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, має рахунки в установах банків України, печатку, штампи й бланки зі своїм найменуванням, а також партійну символіку, зразки якої затверджуються Політичною радою партії. Символіка партії реєструється в установленому порядку.

 

3b. Для виконання своїх програмних і статутних завдань партія має право у межах, передбачених Конституцією та чинним законодавством України:

- вільно та безперешкодно здійснювати свою діяльність;

- брати участь у виборах Верховної Ради України, Президента України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, загальнодержавних і місцевих референдумах;

- проводити передвиборчу агітацію та пропаганду, масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) та публічно викладати й обстоювати свою позицію з питань державного та суспільного життя;

- вести видавничу діяльність, засновувати власні засоби масової інформації та використовувати діючі для пропаганди серед населення своїх програмних цілей, завдань та ініціатив, а також правової, релігійної, екологічної та іншої просвіти українських громадян;

- утворювати фракції партії у Верховній Раді України та інших представницьких органах влади, місцевого самоврядування;

- взаємодіяти з іншими політичними партіями (зокрема утворювати міжпартійні блоки), українськими та іноземними науковими установами, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими та іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;

- співробітничати з українськими та іноземними державними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

- самостійно або в коаліції з іншими політичними силами брати участь у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;

- оприлюднювати та обґрунтовувати критичну оцінку дій та рішень органів влади та окремих осіб, що її представляють, брати участь в обговоренні їхніх дій та рішень;

- вносити свої пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування, отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх програмних цілей, завдань та ініціатив;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, володіти нерухомим і рухомим майном, коштами, укладати договори тощо згідно діючого законодавства;

- виступати позивачем, відповідачем або третьою особою в суді, господарському та третейському суді, представляти й відстоювати свої законні права й інтереси, а також права та інтереси членів партії в державних органах і громадських організаціях, судах та органах прокуратури у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;

- засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, спілки та об’єднання, положення Статуту яких не суперечать законодавству України;

- сприяти організації та проведенню наукових досліджень, благодійних програм, культурних заходів (мистецьких і просвітницьких) тощо, забезпечувати їх фінансовою та інформаційною підтримкою;

- здійснювати інші суспільно-політичні заходи, які не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України.

 

4.Члени партії, їхні права та обов’язки

. Членом партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає програмні документи партії та її Статут, виконує їхні вимоги, сплачує членські внески та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій.

Член партії «Нова Русь» не може бути одночасно членом іншої політичної партії.

4b. Рішення про прийом у члени партії приймає будь-який статутний орган партії, крім контрольно-ревізійних комісій, протягом місяця з дня подання до нього громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом партії. Зазначене рішення, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах, конференціях, з’їзді партії, засіданнях бюро, Політичної ради партії та її Президії, є остаточним.

Член партії при вступі в партію одержує партійний квиток, зразок якого затверджує Політична рада партії.

. Членство в партії є фіксованим і засвідчується заявою, поданою до статутного органу партії, партійним квитком та обліковою карткою. Порядок обліку членів партії визначається Президією Політичної ради партії.

4d. У випадках, коли член партії вступає на посаду чи службу, перебування на яких членам партій забороняється законом (посада судді, робота в прокуратурі та органах внутрішніх справ, Службі безпеки України, військова служба) або у випадку довготривалого відїзду за кордон на підставі заяви особи, поданої до відповідних статутних органів партії, її членство у партії зупиняється на час перебування на відповідних посадах або за кордоном, а при звільненні з цих посад або поверненні з-за кордону може поновити своє членство в партії зі збереженням партійного стажу.

 

(Весь Статут буде опубліковано пізніше)

image007.gif